واحد فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی: صالح عارف زاده

شماره تماس: 05433322711 الی 13 داخلی 105

ایمیلinfo@howzehzahedan.ir