سال تحصیلی 92-91

اسامی طلاب اول تا دهم سال تحصیلی 92-91 به شرح ذیل می باشد

سعید میر اولیایی

سعید میر اولیایی

حسین صادقی

حسین صادقی

خلیل بشگزی

خلیل بشگزی

حجت الله لشکری

حجت الله لشکری

جواد داوطلب ادیمی

جواد داوطلب ادیمی

حسین یعقوبی

حسین یعقوبی

جواد عارف زاده

جواد عارف زاده

احمد پودینه ئی

احمد پودینه ئی

حسین عبدالهی خواه

حسین عبدالهی خواه

سعید میرشکار

سعید میرشکار