آشنایی با حوزه

شرح مختصری درباره مدرسه

حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام در سال 1360 شمسی توسط مرحوم  آیت الله سید مهدی عبادی امام جمعه ی وقت زاهدان تأسیس شد.

در سالهای بعد توسط حاج آقا محمدیان امام جمعه زاهدان، طبقات بالا توسعه پیدا کرد و از سال 1380 شمسی به بعد تأسیسات زیرزمین توسط حاج آقا سلیمانی امام جمعه زاهدان احداث شد.

نمایی از محوطه ی بیرونی مدرسه

حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام زاهدان

حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام زاهدان

حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام زاهدان

حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام زاهدان

حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام زاهدان

حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام زاهدان

حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام زاهدان

حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام زاهدان